Cursuri de instruire în pedagogia Montessori pentru nivelul preșcolar

Cursul are scopul de a realiza o trecere în revistă a dezvoltării copilului din perspectiva psihologiei Mariei Montessori şi în acord cu filozofia metodei Montessori. Se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea copilului între 3 şi 6 ani.

 Cursanții își vor dezvolta capacitățile de:

 • înţelegere a forţelor psihice speciale ale fiinţei umane aflată în dezvoltare, în special de la naştere la şase ani.       
 • înţelegere a dezvoltării embrionului psiho-spiritual al copilului de la naştere la 6 ani.
 • înţelegere a educaţiei ca ajutor dat vieţii.
 • înţelegere a necesităţii schimbării şi transformării adultului pentru a putea călăuzi viaţa- a lui proprie sau a unui copil.
 • exprimare (incipientă) a observaţiillor proprii în mod obiectiv,  separând-o de exprimarea răspunsurilor emoţionale, a ideilor preconcepute sau a propriilor prejudecăţi.

Acest curs are scopul de a transmite şi a demonstra un grup de exerciţii şi activităţi cunoscute în educaţia Montessori ca Exerciţii de Viaţă Practică Aceste exerciţii sunt proiectate pentru a dezvolta independenţa, “graţia şi curtoazia” socială (bunele maniere și buna purtare) şi respectul de sine la copiii de la 3 la 6 ani.

 Prin parcurgerea acestui modul veți reuși să:

 1.  înţelegeți faptul că la temelia dezvoltării stă capacitatea de concentrare.
 2.  înţelegeți cum se pregătește un mediu care să permită activitatea de învățare spontană a copiilor de 3-6+ ani
 3. analizați mişcările copilului în activităţile zilnice, inclusiv în relaţiile sociale
 4.  înţelegeți tehnica Montessori de prezentare a acestor activităţi astfel încât să asigure o stare de sănătate şi siguranţă maxime.

Scopul acestui curs este de a prezenta  un grup de activităţi cunoscute în educaţia Montessori ca Exerciţii pentru dezvoltarea simţurilor, proiectate pentru a conduce copilul către o explorare inteligentă şi imaginativă a realității. Conţinutul include identificarea procesului prin care copilul clasifică lumea, rezolvă problemele şi gândeşte critic.

 Urmând acest curs veți:

înţelege procesele naturale prin care copilul clasifică impresiile receptate ca mijloc de construire a inteligenţei.

 1. înțelege modul de izolare a calităţilor percepute de simţuri pentru a oferi  copilului oportunităţi de explorare.
 2. înțelege rolul jucat de claritatea reprezentărilor și abstracțiilor mentale  în crearea unei minţi ordonate și logice.
 3. înțelege procesul spontan şi gradual de rafinare a simţurilor.
 4. înțelege relaţia între inteligenţă şi imaginaţia creativă.
 5. valorifica posibilităţile de detectare la timp a “reprezentărilor eronate” şi de corectare a lor prin utilizarea materialelor Montessori.

Cursul își propune să descrie exerciţiile pentru pregătirea şi dezvoltarea  deprinderilor de pre-citire şi citire potrivite pentru copiii de 3-6 ani

 Parcurgerea cursului vă conduce către: 

 1. Înţelegerea importanţei limbii atât vorbite cât şi scrise în dezvoltarea omenirii şi în dezvoltarea fiecărui individ.
 2. Înţelegerea procesul de dezvoltare a vorbirii în perioada de la naştere la 2 ani şi jumătate şi relaţiile acesteia cu scrierea şi citirea.
 3. Cunoașterea modului de îmbogăţire a vocabularului în toate domeniile culturale şi ştiinţifice.
 4. Cunoașterea modului de transmitere a diferite sisteme de semnalizare pe care copiii mici să le folosească în înţelegerea textelor scrise.
 5. Însușirea tehnicilor de demonstrare a diferite conexiuni între activităţile scrise şi vorbite.
 6. Însușirea tehnicilor de demonstrare și folosire a scenetelor şi a jocurilor dramatice care construiesc deprinderile de înţelegere a citirii. 

Acest curs își propune să descrie exerciţiile de Matematică şi Știinţe care pun bazele senzoriale pentru numărat, socotit, geometrie, algebră şi fracţii, precum și pentru experienţele de biologie şi fizică potrivite pentru copiii de 3-6+ ani.

Acest curs vă va ajuta la: 

 1. Înţelegerea “minţii matematice” aşa cum a fost descrisă de Maria Montessori, şi dezvoltarea ei spontană la fiinţele umane.
 2. Să înţelegeți cum se introduce sistemul zecimal prin cantitate, cifră şi formă.
 3. Să înţelegeți procesul “pas-cu-pas” de autoeducare în cele patru operaţii aritmetice- la nivel senzorial, prin memorarea faptelor acestor operaţii şi începutul unei abstracţii mentale în legătură cu modul lor de funcţionare.
 4. Elaborarea unor experienţe pentru observarea, descrierea şi clasificarea fenomenelor ştiinţifice întâlnite în viaţa de zi cu zi.

Cursul oferă instrucțiuni privitoare la centrarea pe potenţialităţile de dezvoltare ca temelie pentru proiectarea experienţelor de învăţare în pictură, muzică, dans, teatru şi literatură. Cursanţii vor cerceta, proiecta şi demonstra materiale şi activităţi potrivite în fiecare din aceste arii.

 În urma absolvirii acestui curs veți fi capabili să:

 asigurați căi multiple şi deschise pentru învăţarea prin experimentare şi explorare.

 creați şi să produceți materiale care să încurajeze curiozitatea, să dea posibilitatea unor descoperiri dirijate şi să dezvolte interesul copilului.

 învățați diferite tehnici de evaluare a dezvoltării în aceste arii.

 înţelegeți cum să faceți din activităţile creative o parte a vieţii cotidiene a grupei.

Cursul propune o investigaţie –cercetare a interacţiunii educatoare- copil, o analiză a tehnicilor de planificare a activităţilor şi de înregistrare a progreselor, a tehnicilor de organizare a mediului de învăţare, managementul general al clasei şi relaţiile interpersonale.

 Parcurgerea acestui curs de către participanți vă conduce la:

 1. conştientizarea interacţiunilor educator-elev care facilitează dezvoltarea independenţei funcţionale şi a explorării individuale.
 2. înţelegerea obstacolelor din mediu şi a interacţiunilor educator- copil care împiedică dezvoltarea socială.
 3. înţelegerea procesului de dezvoltare a vieţii sociale în cadrul unui grup în care se stimulează libera alegere a activităţilor.
 4. înţelegerea modul în care pot fi folosite diferite tehnici de management al clasei.

Lucrând împreună cu o educatoare Montessori calificată într-un grup de copii, cursantul are posibilitatea să exerseze diferitele sarcini Montessori “cu încetinitorul”. Cursantul poate descoperi care aspecte ale propriei personalităţi  îi atrag pe copii şi care sunt antagonice cu acest stadiu al dezvoltării.

 

Cursantul va avea posibilitatea:           

 1. să exerseze principala sarcină a unui educator Montessori - prezentarea unui anumit material la momentul potrivit nivelului de dezvoltare al copilului astfel încât acesta să preia şi să exploreze materialul din proprie iniţiativă.
 2. să “experimenteze” răbdarea sau lipsa ei.
 3. să înceapă să înveţe care sunt limitele în care poate fi lăsat să acţioneze un copil mic, astfel încât să-l ajutăm să-şi dezvolte încrederea în sine şi autocontrolul.
 4. să exerseze observarea copiilor în timp ce lucrează cu unul dintre ei
 5. să exerseze înregistrarea clară şi simplă a progreselor.
 6. să exerseze “Îngrijirea mediului pregătit”.
 7. să exerseze echilibrul dintre concentrarea pe activitatea proprie şi concentrarea pe acivitatea copilului.